Nyheter

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj infaller biologiska mångfaldens dag för att uppmärksamma vikten av artrikedom för att våra ekosystem ska vara välmående och välfungerande. En stor variation av arter och organismer gör ekosystemen motståndskraftiga mot hot som förändrat klimat, sjukdomar, stormar, bränder med mera. Det bidrar också med ekosystemtjänster som mat, medicin, rekreation och råvaror. Tar vi […]

Den mindre vattensalamandern

Den mindre vattensalamandern är tillsammans med den större vattensalamandern de två enda svansförsedda groddjuren i Sverige. På våren i april-maj vandrar den mindre vattensalamandern från sina vintergömslen till lekvattnen för att fortplanta sig. Deras lekvatten kan utgöras av alltifrån permanenta dammar till tillfälliga gölar. Däri lägger honan äggen en och en fastklistrade på vattenvegetation. Kläckningen […]

Vårt ledningssystem har blivit certifierat!

Jakobi har nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)! Efter ett intensivt arbete det senaste halvåret har vi nu genomgått certifieringsrevision och vårt system har blivit certifierat av Qvalify. Certifieringen är dels ett kvitto på att vi är duktiga på miljö- och kvalitetsledningssystem, vi erbjuder våra kunder denna […]

Internationellt standardiseringsarbete inom biologisk mångfald

I år har Jakobi Sustainability AB gått med i ytterligare en SIS-kommitté (Svenska Institutet för Standarder). Vi är sedan 2019 med i den Svenska tekniska kommittén som tagit fram och utvecklar standarden för naturvärdesinventeringar. Nu är vi även med i SIS/TK 623 för Biologisk mångfald som kommer att delta internationellt i ISO (International Organization for […]

Ny dom från EU ger arter ett starkare skydd i Sverige

Förra veckan kom en ny dom från EU-domstolen gällande hur Artskyddsförordningen ska tolkas. Bakgrunden är att miljöorganisationer överklagat en avverkningsanmälan av ett skogsområde i Västsverige till mark- och miljödomstolen. Överklagan gällde att det i den avverkningsanmälda skogen förekommer arter skyddade enligt Artskyddsförordningen som kommer att ta skada av att skogen avverkas.  Artskyddsförordningen omfattar en rad […]

Flodpärlmusslor och ny sida om vattenmiljö

Flodpärlmusslan är en sötvattensart som förekommer i rinnande vatten. För sin reproduktion är den beroende av sin värdfisk öringen (eller i vissa fall andra laxfiskarter). En flodpärlmussla kan producera miljontals mussellarver som den släpper ut i vattenmassan varav endast ett fåtal lyckas sätta sig fast på en örings gälar. Där lever larverna som relativt harmlösa parasiter tills de släpper taget för att börja sina liv som bottenlevande filtrerare.  […]

Örnsäsongen är här!

Den här veckan har vi påbörjat säsongens örninventeringar. Det är vid denna tid de börjar bilda par inför häckning och kan observeras spelflyga (luftakrobatik i par). Som vi berättat i tidigare inlägg kan höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgöra en kollisionsrisk för stora fåglar. Kungsörn och havsörn är skyddade enligt artskyddsförordningen och […]

Beställ fältinventeringar inför 2021 nu!

God fortsättning! Nu är alla på Jakobi igång igen efter julledigheten. Vi vill passa på att påminna om att beställa fältinventeringar inför 2021. Under vårmånaderna brukar det fylla på snabbt med uppdrag inför fältsäsongen, så fundera på vilka inventeringar ert projekt kräver för att säkerställa att det blir gjort i tid. Dessutom kan många artspecifika […]

2020 med Jakobi Sustainability AB

Det har varit ett annorlunda år för de flesta. För många företag har det varit ett tufft år och vi är därför glada att vi har haft en bra beläggning och kunnat utöka vårat team! Vilhelm Moran är vår nya vattenekolog som arbetat intensivt med biotopkartering av vattendrag under sommar och höst. Sarah Loukkola har […]

Stenmurar – En bildserie

De allra flesta stenmurarna i dagens odlingslandskap är anlagda under 1800-talets andra hälft. Då rensades många åkrar från stenar och odlingsrösen som sedan gav lättillgängligt byggnadsmaterial för att markera gränser och hålla ute kreatur från grödor. Stenmurar har ofta höga naturvärden och är en viktig funktion i ekosystemet genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. […]

Rulla till toppen