Vattenmiljö

Vi utför följande tjänster för projekt relaterade till sötvattenmiljöer:

Biotopkartering
Bottenfauna
Inventering av makrofyter
Elprovfisken
Vattenprovtagning

Kontaktpersoner: Södra Sverige, Karl Filipsson Tel: 070-237 55 37, karl.filipsson@jakobiab.se
                                Norra Sverige, Åsa Kestrup    Tel: 073-822 23 20 asa.kestrup@jakobiab.se

Biotopkartering

Biotopkartering är en standardiserad metod för kartering av fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag. Metoden bedömer vattendragens hydro- och geomorfologi med tillhörande processer så som erosion och sedimentation. Även förekomsten av livsmiljöer, vandringshinder och fysisk påverkan undersöks. Resultaten kan sedan användas för diverse ändamål så som för åtgärdsplanering för natur- och fiskevård, naturvärdesbedömningar och påverkansanalys för fysiska ingrepp. Biotopkartering av vattendrag kan utföras året om under isfria förhållanden.

Jakobi har under 2019-2020 utfört biotopkartering av ett 40-tal vattendrag i Norrbottens län inför planering av ny 400 kV kraftledning. Slutkund Svenska Kraftnät.

Fysiskt opåverkad skogsbäck av naturlig härkomst.

Bottenfauna

Bottenfauna ger en direkt inblick i vattendrags och sjöars miljöstatus då olika arter har olika miljökrav och olika känslighet för miljöpåverkan. Med hjälp av bottenfauna som används som indikatorarter kan index beräknas som berättar om vattenförekomstens miljöförutsättningar från tiden för inventeringstillfället och flera månader tillbaka i tiden.

Hotade arter så som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla kan kräva stort hänsynstagande vid planering av byggnationsprojekt eller andra ingrepp som riskerar att påverka vattendragen där arterna lever. Vi erbjuder inventering av sötvattensmusslor och deras habitat.

Flodpärlmusslor

Inventering av makrofyter

Vi utför inventering av makrofyter i sjöar och andra vattenförekomster. Inventeringen utförts via vadning eller båt beroende på vattendjupet som skall undersökas. Makrofytinventeringar ger inte bara en direkt bild av artförekomsten, olika växter har olika miljökrav med olika känslighet för till exempel näringsbelastning. På så sätt ger också artsammansättningen information om fysisk och kemisk påverkan i vattenförekomsten.

Hästsvans

Elprovfisken

Vi utför standardiserade elprovfisken i vattendrag. Med elprovfisken tar vi reda på fiskbeståndets artsammansättning och tätheterna för de olika förekommande arterna. Resultaten kan sedan till exempel användas för att utvärdera laxfiskproduktion eller vattendragets ekologiska status.

Vattenprovtagning

Provtagning kan utföras för att få information om näringsbelastning, förekomst av toxiska ämnen och ge detaljerad information om absorbans och konduktivitet. Sådana faktorer har stor betydelse för en vattenförekomst hälsa. Vi utför referensprovtagning samt provtagning inom egenkontrollprogram.

Elprovfiske för utvärdering av öringbestånd.

Rulla till toppen