Klimat- och hållbarhetspolicy

Vårt miljöarbete utgår från Sveriges miljökvalitetsmål samt de lagar och krav som berör vår och kundernas verksamhet. Vi levererar till rätt tid och kvalitet med kundens perspektiv i fokus. Vi har mätbara kvalitets- och miljömål för vår kärnverksamhet som följs upp regelbundet. Vi utvärderar kontinuerligt möjligheter till ständig förbättring för att uppnå bättre prestanda. 

Vi arbetar med konsultuppdrag som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat såväl i egna verksamheten som i de uppdrag vi är engagerade i. 

Vi har öppen attityd, personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt till vårt arbete och våra kollegor vilket är en god förutsättning för trivsel och ett bra arbetsresultat. Detta gäller såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos oss. Vi anser att alla människor har lika värde och strävar efter att behandla alla människor som vi möter därefter.  

Denna policy uppdaterades den 14 april 2023

Riktlinjer för klimat- och hållbarhetsarbetet inom vår verksamhet

  • Informera, stödja och påverka andra aktörer i våra uppdrag att agera mer hållbart samt öka kunskapen om naturmiljö och bidra till förståelse för ekologiska processer (Miljömål 1–16).
  • Följa med i den nyaste forskningen inom miljö- och hållbarhetsfrågor och anpassa vårt hållbarhetsarbete med hänsyn till nya fakta inom området (Miljömål 1–16).  
  • Vi minskar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller de produkter vi köper in eller använder  (Miljömål 1, 2, 4, 7–10, 12, 13).
  • Vi minimerar avfall genom återanvändning eller återvinning i så hög grad som möjligt. (Miljömål 1, 12, 13, 16).
  • Vi minskar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller transporter. Vid resor och möten ska syfte och mål alltid fastställas. I första hand ska digitala lösningar användas vid möten. För inrikesresor väljer vi i första hand tåg och därefter övriga allmänna kommunikationer (Miljömål 1, 2, 3, 4, 7, 15).
Rulla till toppen