Klimat- och hållbarhetspolicy

Vårt miljöarbete utgår från FN:s globala mål, riksdagens miljökvalitetsmål samt de lagar och krav som berör vår och kundernas verksamhet. Vi har mätbara kvalitets- och miljömål för vår kärnverksamhet som följs upp regelbundet. Vi utvärderar kontinuerligt möjligheter till ständig förbättring för att uppnå bättre kvalitets- och miljöprestanda.

Vi arbetar med konsultuppdrag som bidrar till att infria samhällets vision om ett hållbart samhälle och en hållbar planet (ekologiskt, ekonomiskt och socialt). Vi arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat såväl i vår egen verksamhet som i de uppdrag vi är engagerade i.

Vi anser att alla människor har lika värde och strävar efter att behandla alla människor som vi möter därefter. Vi håller oss informerade om forskning och samhällsdebatten kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Riktlinjer för klimat- och hållbarhetsarbetet inom vår verksamhet

  • Informera, stödja och påverka andra aktörer i våra uppdrag att agera mer hållbart samt öka kunskapen om naturmiljö och bidra till förståelse för ekologiska processer (Miljömål 1–16).

  • Följa med i den nyaste forskningen inom miljö- och hållbarhetsfrågor och anpassa vårt miljö- och hållbarhetsarbete med hänsyn till nya fakta inom området (Miljömål 1–16).

  • Vi minskar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller de produkter vi köper in eller använder. Allt inköp av papper ska vara FSC-märkt och mat ska vara ekologiskt (Miljömål 1, 2, 4, 7–10, 12, 13).
  • Vi minimerar avfall genom återanvändning eller återvinning i så hög grad som möjligt. (Miljömål 1, 12, 13, 16).

    • Alla ansvarar själva för att källsortera plast, papper, kartong och batterier. Kärl finns i fastighetens återvinningsrum.
    • Farligt avfall, inkl. elektronikavfall, samlas in separat och hanteras av anlitad avfallsentreprenör.

  • Vi minskar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller transporter. Vid resor och möten ska syfte och mål alltid fastställas. I första hand ska digitala lösningar användas vid möten. För inrikesresor väljer vi i första hand tåg och därefter övriga allmänna kommunikationer (Miljömål 1, 2, 3, 4, 7, 15).
Rulla till toppen