Environmental due diligence (EDD)

Environmental due diligence (EDD) är en process med bedömning och hantering av miljörisker i projekt och verksamheter.  EDD är vanligt att tillämpa vid fastighetsöverlåtelser där miljöförhållandena är okända eller där omfattningen av en förorening inte är klarlagd. Det kan även handla om att kartlägga om det förestår risker för förorening beroende på den verksamhet som är tänkt att bedrivas på platsen.

Arbetet med EDD omfattar även vilka tillstånd som behöver sökas samt tidsuppskattningar för upprättande och prövning av dessa. En kostnadsuppskattning för eventuella tillståndsansökningar och åtgärder upprättas.

En väl utförd EDD-process är viktig för att:

  • undvika rättsprocesser i ett senare skede
  • krav på saneringsarbeten inte ska dyka upp när nya anläggningar byggs eller är på plats utan utföras med god framförhållning
  • förhindra försening och fördyring av projektet
  • bidra till ett positivt varumärke och anseende hos allmänheten
  • förbättra eller bibehålla en god miljöprestanda
  • långsiktigt undvika höga ekonomiska kostnader

Teknikansvarig: Magnus Lundström, 070-309 79 86, magnus.lundstrom@jakobiab.se

Rulla till toppen