Naturmiljö

Fågel

Inom teknikområdet naturmiljö utför vi bland annat följande tjänster:

– Naturvärdesinventeringar (NVI)
– Fördjupade artinventeringar
– Fågelinventeringar
– Skötselplaner och naturvårdsplaner
– Artskyddsutredningar

Vi arbetar med att bevara och utveckla biologisk mångfald och ekosystem i balans. Specifika tjänster som ofta efterfrågas är naturvärdesinventeringar enligt SIS-standarden 199000:2014, fågelinventeringar och andra fördjupade artinventeringar och naturvårdsåtgärder. Efter att en naturvärdesinventering har utförts efterfrågas ofta en bedömning av effekter och konsekvenser av en verksamhet. Jakobi har kompetensen och stor erfarenhet av att göra konsekvensbedömningar och föreslå skydds- och förbättringsåtgärder för områden med förhöjda naturvärden eller för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus enligt artskyddsförordningen för en art. Jakobi har lång erfarenhet av tillståndsansökningar för påverkan på Natura 2000.

Teknikansvarig: Magnus Lundström, tel. 070-309 79 86, magnus.lundstrom@jakobiab.se

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering, NVI, enligt Svensk standard visar på områden med förhöjda naturvärden och används vid planering av exploateringsprojekt. Naturvärdesinventering utgör grunden för bedömning av effekter och konsekvenser samt analys av spridningsmöjligheter i landskapet, så kallad landskapsanalys eller biologisk infrastruktur. Jakobi har stor erfarenhet av att utföra naturvärdesinventeringar enligt SIS-standarden på ett kostnadseffektivt sätt utan att göra avkall på kvaliteten. NVI kan utföras april-november under snöfria väderförhållanden.

Jakobi deltar i SIS-kommittén för utveckling av SIS-standarden för naturvärdesinventeringar.

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

 • Naturvärdesinventering inför planering av cirka 19 mil kraftledning i Norrbottens län. Utförd 2019-2020. Slutkund Svenska kraftnät.
 • Norrlandsslingan. Förstudie inför reparationsåtgärder på befintlig kraftledning på en sträcka av 70 mil, 2017-2018. Slutkund Svenska kraftnät.
 • Uppdatering av Kungsbacka kommuns naturvårdsplan, östra delen utförd 2018, västra delen utförd 2019 Kungsbacka kommun.
 • Naturvärdesinventering inför kraftledningsgata 2018, Dalarnas län.
 • Naturvärdesinventering och fågelinventering i Hoting, Strömsunds kommun och Dorotea, Dorotea kommun, utförd 2018.
 • Naturvärdesinventering av skogliga nyckelbiotoper, utförd 2018 för Skogsstyrelsen, Örebro.

Exempel på en karta från en naturvärdesinventering.

Fördjupade artinventeringar

Jakobi utför alla slags fördjupade artinventeringar och erbjuder expertkunskaper inom artkunskap. Våra erfarna biologer har lång erfarenhet och djup kunskap inom fåglar, insekter, mossor, lavar, hagmarksväxter, artrika vägkanter m.m.

Fördjupade artinventeringar ger värdefull och djupgående information om enskilda artgrupper, och är viktigt att utföra i miljöer som utgör goda förutsättningar för artgrupper som kan påverkas av exploatering.

Nedan följer en lista på när olika fördjupade artinventeringar bör utföras. Andra arter kan ha andra perioder som är lämpligast för inventering men dessa är de som oftast utförs i samband med nyexploatering och infrastrukturprojekt.

Februari-mars: Örnar
Februari-april: Ugglor
Mars-april: Hackspettar
Mars-april: Tjäder- och orrspel
April-maj: Groddjur
April-juni: Övriga häckfågelinventeringar
April-juli:
Kräldjur (ormar och ödlor)
April-oktober: Fladdermöss
Maj-augusti: Insekter och ängsflora
Maj-oktober: Invasiva kärlväxter
September-oktober: Hasselmus

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

 • Inventering av groddjur i dammar och diken i ett flertal projekt kring Göteborg och Ulricehamn under 2019 och 2020. 
 • Fördjupad artinventering av mossor och lavar i sumpskog. Utförd 2017 åt Stenungsunds kommun.
 • Fördjupad inventering av orkidéer utfört åt ett flertal kunder.

Vanlig groda.

Fågelinventeringar

Fågelinventeringar ger en bild över vilka fåglar som häckar i ett område eller rör sig genom det under vår och höststräcken. Fågelinventeringar är ofta ett viktigt beslutsunderlag inför exploatering. Jakobi har lång erfarenhet och den kompetens som krävs för att avgränsa och utföra fågelinventeringar så att de ger största möjliga resultat till liten insats.


Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

 • Fördjupad inventering av skogshöns, rovfåglar och linjetaxering av häckfågelfauna i skog och på myrar inför planering av 19 mil ny kraftledning i Norrbottens län. Utförd 2019-2020.
 • Inventering av mindre hackspett i Stenungsunds kommun 2020.
 • Fördjupad inventering av skogshöns, rovfåglar och linjetaxering av övrig häckfågelfauna inför byggnation av elnät vid byggnation av större vindkraftspark i Ångermanland.
 • Inventering av fågel inför tillståndsansökan av vindkraftspark, Västerviks kommun. Utfört oktober 2017 åt Eurowind.
 • Fågelinventering samt bedömning av skyddsåtgärder för kungsfiskare i Gamlestaden. Utfört 2015 för Göteborgs stad.

Tallbit.

Skötsel- och naturvårdsplaner

En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av ett
naturreservat. Jakobi har erfarenhet av att fastställa och beskriva de åtgärder som behöver tas i området för att syftet med naturreservat tillgodoses. Vi tillhandahåller kunskap om vilka åtgärder förvaltare får tillta, beskriver områden, gör tydliga kartor och arbetar med bevarandemål.

Naturvårdsplaner är till för att beskriva de värden som finns i ett område. Jakobi har erfarenhet av att skriva kunskapshöjande texter som ingår i naturvårdsplaner, där vi bistår med texter till informationsblad, tydliga och noggranna kartor med mera. Vi hjälper er även ansöka om LONA-bidrag, vilket kan täcka en stor del av kostnaden för eran naturvårdsplan.

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

 • Flytt av rödlistade björnbär inför anläggning av en GC-väg mellan Steninge och Stensjö i Falkenbergs och Halmstads kommuner samt Tega-Staby i Kungälvs kommun.
 • Utmärkning av natur- och kulturmiljöobjekt med käppar och band inför topplinjebyte på sträckan Kilanda-Stenkullen för Svenska kraftnät, 2019.

Sandhög som är viktig för solitärbin.

Artskyddsutredningar

När markanvändningen förändras kan arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påverkas och man kan behöva göra en artskyddsutredning. Jakobi utför inventering och utredning av förekomsten av skyddade arter och deras livsmiljöer och skyddsstatus och dispensansökningar inför ett projekt. Vi har även medverkat med inventeringar och tolkning av lagtexter vid ett flertal överklaganden av till exempel vindkraftsparker.


Korp i kraftledning är skyddad enligt artskyddsförordningen.

Rulla till toppen