Ny dom från EU ger arter ett starkare skydd i Sverige

Förra veckan kom en ny dom från EU-domstolen gällande hur Artskyddsförordningen ska tolkas.

Bakgrunden är att miljöorganisationer överklagat en avverkningsanmälan av ett skogsområde i Västsverige till mark- och miljödomstolen. Överklagan gällde att det i den avverkningsanmälda skogen förekommer arter skyddade enligt Artskyddsförordningen som kommer att ta skada av att skogen avverkas. 

Artskyddsförordningen omfattar en rad direktiv och förordningar beslutade av EU som Sverige antagit. Däribland Fågeldirektivet samt Livsmiljödirektiv som på olika sätt innebär skydd åt arter (exempelvis fåglar och groddjur) upptagna i dessa direktiv. Det kan innebära att exploatering eller markanvändning som kan skada arterna inte är tillåtna. 

Mark- och miljödomstolen vände sig till EU-domstolen för att få klarhet i hur förordningen ska tolkas.

Tidigare har Sverige tolkat Artskyddsförordningen på ett sätt som tillåter åtgärder där individer av dessa arter tar skada så länge arten har en gynnsam bevarandestatus i landet. Det vill säga om artens population är livskraftig och att utvecklingen är stabil med goda framtidsutsikter.

EU-domstolen gjorde inte samma tolkning utan bedömer att alla individer av en skyddad art är skyddade oavsett om arterna är livskraftiga eller hotas av utrotning. 

Detta kommer att innebära att reglerna och lagefterlevnaden skärps i Sverige. Hur det kommer tillämpas i praktiken återstår att se och vi kommer att invänta vägledningsbeslut från myndigheterna.

Det nya domslutet visar på vikten av att känna till och att ta hänsyn till skyddade arter i samband med exploatering av naturmiljöer och med det vill vi påminna om att inventeringsperioden av grod- och kräldjur börjar snart.

Tid för inventering av grod- och kräldjur

I april börjar grodor och salamandrar leka och ormar och ödlor börjar krypa fram ur sin vinterdvala för att värma sig i vårens första solstrålar.

Det är då det korta fönstret, på ett par månader, öppnar sig där det är som bäst att inventera dessa artgrupper. 

Generellt krävs att flera fältbesök genomförs under april-maj för att upptäcka spel och lek av grodor och salamandrar samt följa äggläggningen som avgör hur många honor som förekommer på platsen. När leken väl är över är det betydligt svårare att upptäcka arterna.

Vid inventering av kräldjur läggs mörka träskivor ut på solbelysta platser, gärna intill stenmurar och rösen. Ormar och ödlor söker sig sedan till dessa för att värma sig under soliga förmiddagar och det är då de lättast kan påträffas under skivorna. Även denna inventering kräver ett flertal besök för att minska risken för att arter förbises.

Även fåglar, som är en skyddad artgrupp, börjar inventeras i april, med undantag för ugglor och örnar inventeras i februari-mars som vi tidigare skrivit om.  

Hör av er till oss i god tid om ert projekt behov inventeringar. Det går självklart också bra att höra av sig om du är osäker på om arterna riskerar att skadas av projektet. 

Överst till vänster: Kopparödlor. Nederst till vänster: Vanlig groda. Till höger: Åkergroda med rom.

Ny dom från EU ger arter ett starkare skydd i Sverige
Rulla till toppen