Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning

Fyra miljökonsultföretag reagerar på statlig utredning om
artskyddsförordningen i ett gemensamt remissvar. ”Det förslag som är lagt innebär en sänkning av de svenska ambitionerna samtidigt som vi står inför den största artutrotningen i mänsklighetens historia” säger företrädarna för konsultbolagen.

I slutet av oktober skickade konsultföretagen Calluna AB, Ekologigruppen
AB, Jakobi Sustainability AB och Naturcentrum AB in ett
gemensamt remissvar på miljödepartementets utredning Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.

I remissvaret pekar konsultföretagen bland annat på att skyddet för
livsmiljöer för hotade fågelarter inte får försvagas. Utredningen anses missa möjligheten att skapa ett juridiskt skydd för de många fågelarter som behöver det.

– Artskyddet ska beakta de arter som har störst behov av skydd, oavsett
organismgrupp eller vilken verksamhet som hotar dem. Att kraftigt försämra
skydd av fåglars livsmiljöer är inte rätt väg att gå, säger remissvarets författare.

Konsultföretagen påpekar att det saknas en analys av
förslagets konsekvenser för artbevarandet och naturvården. De bedömer i
remissvaret att risken finns att utredningens målsättning med artskyddet inte
uppnås, om förslaget behålls som det är idag. Det poängteras även att
det saknas en lösning för långsiktighet i skydds- och kompensationsåtgärder,
där utredningens förslag om biotopskydd och naturvårdsavtal inte är
tillräckliga.

– Tillämpningen av dagens artskyddslagstiftning är krånglig, med dålig
förutsägbarhet, långa handläggningstider och komplicerade tillståndsprocesser som följd. Vissa vanliga arter har ett väldigt starkt skydd utan att ha särskilt stort skyddsbehov. Det finns även en obalans mellan krav som ställs på olika verksamhetsutövare, vilket skapar osäkerhet och gör att arter som är tänkta att skyddas genom skarpa bestämmelser i ett sammanhang ändå minskar på grund av alltför omfattande undantag i andra. Dessa problem anser vi att utredningens förslag inte presenterar någon lösning på, säger konsultföretagens företrädare.

De sakkunniga författarna av remissvaret grundar sina synpunkter på sin
samlade erfarenhet av att bistå olika typer av verksamhetsutövare vars planer
och projekt berör skyddade arter. Förhoppningen är att de inskickade
synpunkterna kan ge avtryck på kommande lagförslag och utveckling av
artskyddet i Sverige.


Läs konsultföretagens remissvar i sin helhet.

Bakgrund om SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar: Regeringen beslutade i maj 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna och att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet. Läs mer om utredningen på Regeringskansliets hemsida.

Presskontakter

Calluna AB:
John Askling, 010-303 91 38, john.askling@calluna.se

Ekologigruppen AB:
Per Collinder, 08-525 201 19, per.collinder@ekologigruppen.se

Jakobi Sustainability AB: 
Marie Jakobi, 070-345 26 09, marie.jakobi@jakobiab.se

Naturcentrum AB: 
Andreas Malmqvist, 010-220 12 05, andreas.malmqvist@naturcentrum.se

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. 

John Askling
Presskontakt
Senior miljökonsult, delägare
john.askling@calluna.se
010-303 91 38

Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning
Rulla till toppen