Riskerar ert projekt att påverka örn och tjäder?

Höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgör en kollisionsrisk för stora fåglar. I skogsmark är det framförallt örn och tjäder som är mest utsatta. Fåglar som flyger på ledningar eller vindkraftverk kan skadas allvarligt eller avlida. Dessutom kan exploatering i närheten av revir och spelplatser störa så mycket att häckningsframgången påverkas negativt.

Dessa fåglar är skyddade enligt Artskyddsförordningen och för att få tillstånd till att uppföra anläggningar måste MKB:n kunna visa på att arternas förekomst har utretts och att fåglarna inte kommer att påverkas negativt.

Denna artikel visar på ett exempel där Mark- och miljööverdomstolen bedömt att en MKB haft bristfällig utredning kring förekomst av örn.

Planera och beställ inventeringar nu för att försäkra att det blir gjort under den korta inventeringsperioden. I februari-mars börjar kungsörn och havsörn bygga bo och då är lämplig tid för inventering. Under mars-april drar tjäderspelen igång och det är då vi inventerar dessa.

Är ni osäkra på om ert projekt kan påverka fåglarna? Hör av er till oss för konsultation!

Jakobi Sustainability AB har en gedigen erfarenhet av rovfågelinventeringar och kan erbjuda kostnadseffektiva och smidiga lösningar där vi även kan presentera nödvändiga konsekvensanalyser och kompensationsåtgärder med mera.

Kungsörn (Aquila chrysaetos). Foto av Imran Shah. Bilden är beskuren i nederkant. Källa.

Riskerar ert projekt att påverka örn och tjäder?
Rulla till toppen