Biotopkartering i Norrbotten

Senaste resan upp till Norrbotten bestod av biotopkartering av många fina vattendrag. Bland annat besöktes Råneälven och vattendrag inom Luleälvens avrinningsområde. 

Råneälven och många av dess biflöden är skyddade inom Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara värdefulla naturområden. Råneälven är ett av få vattendrag med en relativt stabil vildlaxstam och hyser flera naturtyper och arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet.

Samtliga bilder av Vilhelm Moran.

Råneälven. Vid vårflod kan vattenytan nå ända upp till träden.

Kanibäcken som mynnar ut i Luleälven.

Flodpärlmussla. Starkt hotad art som är beroende av laxfisk för sin utveckling i larvstadiet.

Öring.

Biotopkartering i Norrbotten
Rulla till toppen