Hög tid att beställa NVI och artinventeringar!

Snart är vi redan inne i februari och vips så är våren och sommaren här!
För att kunna planera en effektiv fältsommar tar vi med fördel emot beställningar på naturvärdesinventeringar (NVI) och artspecifika inventeringar redan nu.

De flesta fågelarter, groddjur och kräldjur inventeras under vår och försommar. Tidpunkten varierar i landet, generellt är säsongen senare i norra Sverige än i södra. Ugglor, skogshöns och en del rovfåglar inventeras februari-mars/april. Groddjur och kräldjur i april och övriga fågelinventeringar i april-juni.

En naturvärdesinventering enligt SIS standard (Svenska Institutet för Standarder) utförs april-oktober med syfte att identifiera förhöjda naturvärden i ett naturområde. Inventeringen klassar sedan naturvärdena efter en tregradig skala, en fjärde klass kan även läggas till. Klass 1 innebär högsta naturvärde och klass 4 vissa naturvärden.

I inventeringen noteras naturvårdsarter och strukturer som är av betydelse för biologisk mångfald. I jordbruksmark pekas även objekt som omfattas av generellt biotopskydd ut.

Allt detta behövs dels för att underlätta så att miljöbalken och artskyddsförordningen efterföljs men också dels för att ta reda på vilka delar av ett område som kan kräva särskild hänsyn vid exploatering.

Jakobi Sustainability AB är även medlemmar i SIS kommittén som utvecklar den nationella standarden för naturvärdesinventeringar.

Vid frågor eller intresse – hör av er till Magnus Lundström (magnus.lundstrom@jakobiab.se).

Exempel på hur en karta kan se ut efter en utförd NVI.
Hög tid att beställa NVI och artinventeringar!
Rulla till toppen