Medarbetare

Marie Jakobi (VD)
Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.


Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

marie.jakobi@jakobiab.se
Telefon: 070 – 345 26 09

Kristina Kvamme 
Kristina är seniorkonsult med lång erfarenhet av tillämpning av artskyddsförordningen samt strandskydd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar. Kristina undervisar också gärna inom både strandskydd och artskydd. Kristina kombinerar sina erfarenheter av tvärvetenskapliga projekt och landskapsekologi i ett nytt utvecklingsprojekt hos oss på Jakobi kallat LEVA-projektet


Kristina är stationerad i Kalmar och har kunder över hela Sverige.

kristina.kvamme@jakobiab.se
Telefon: 070 – 255 06 19

Magnus Lundström
Magnus är seniorkonsult med en magisterexamen i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap. Magnus har under lång tid arbetat med fågel- och naturvärdesinventeringar och har mer än 15 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi  arbetar Magnus som teamledare och med naturvärdesinventeringar, viltstråk, kompensationsåtgärder, habitatanalyser samt fördjupade artinventeringar av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket goda kunskaper inom flora, fauna och ekologi.

Magnus är sedan 2019 styrelseledamot i Birdlife Sverige. Han representerar även Jakobi Sustainability AB i SIS-kommittén för naturvärdesinventering (199000:2014).

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

magnus.lundstrom@jakobiab.se
Telefon: 070 – 309 79 86

Ida Johansson

Ida Johansson 
Ida har en kandidatexamen i biologi med naturvårdsinriktning. Ida har ett stort naturintresse och svampar tycker hon är särskilt spännande. Hon har bland annat läst två kurser i mykologi och har som examensprojekt tagit fram ett provtagningsschema för en populationsgenetisk studie av violgubbe som utförs av ArtDatabanken och Uppsala universitet. 

Hos Jakobi jobbar Ida med  naturvärdesinventeringar och andra fördjupade artinventeringar.

Ida är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

ida.johansson@jakobiab.se

Andreas Källman

Andreas är utbildad biolog (Fil.kand.) och läser just nu även sin masterutbildning inom naturvårdsbiologi på Göteborgs Universitet. Andreas har under sin tid i karriären samlat på sig erfarenheter inom skogstaxering, fågelinventering, biotopkartering och naturvärdesinventering. Han har ett stort naturintresse och intresserar sig extra för fåglar och deras ekologi, vilket märktes av i hans examensarbete där han undersökte potentiella habitat för återintroducering av tornuggla i södra Sverige.

Under sin utbildning har han även läst kurser i bland annat miljörätt, artkunskap, populationsgenetik, biostatistik och naturvård. 

På Jakobi jobbar Andreas framför allt med fågelinventering samt NVI.  

Andreas är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

andreas.kallman@jakobiab.se

Telefon: 076-626 18 13

 

IMG_20211009_155529

Otilia Johansson 
Otilia är utbildad markvetare i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap och har en doktorsexamen från Umeå universitet (fil.dr i markvetenskap med miljöinriktning). Hon doktorerade på lavar.

Otilia har bred erfarenhet av områdesskydd, inventering och miljöfrågor i allmänhet. Otilia har mycket god kännedom om de flesta svenska naturtyperna.

På Jakobi arbetar Otilia med biotopkartering av vattendrag, naturvärdesinventeringar, natur- och miljöutredningar samt tillståndsprocesser av olika slag.

Otilia är stationerad i Luleå och har kunder över hela Sverige.

otilia.johansson@jakobiab.se
Telefon: 070 – 308 18 02

20210831_124742

Åsa Kestrup
Åsa är utbildad biolog med en magisterexamen inriktad på akvatisk ekologi och doktorsexamen inriktad på invasiva främmande arter. Åsa har bred erfarenhet av olika typer av utredningar av vattenmiljöer, inkl. biotopkartering av vattendrag, biologisk provtagning, bedömning av vandringshinder för fisk, recipientutredningar (biologiska parametrar, vatten och sendement), vattenverksamhet, och Natura 2000-utredningar.  

På Jakobi  arbetar Åsa med biotopkartering av vattendrag, samt miljöutredningar och tillståndsprocesser som berör vattenmiljöer.

Åsa  är stationerad i Umeå och har kunder över hela Sverige.

asa.kestrup@jakobiab.se
Telefon: 073 – 822 23 20

Mikael Hake

Mikael Hake

Mikael har en docentexamen i naturvårdsbiologi. Mikael har mycket god kännedom om fåglar och dess ekologi. 

Mikael har tillägnat sig mycket goda kunskaper inom skrift på svenska och engelska genom sin långa erfarenhet inom forskning och utbildning.  Mikael har även tillägnat sig avancerade kunskaper inom inventering i fält genom utbildning och många säsongers inventeringsarbete i fält i nordliga miljöer. 

Mikael är väl förtrogen med miljöbalkens, plan-och bygglagstiftningens och annan relevant lagstiftnings utformning och innehåll. 

Mikael är stationerad i Göteborg och har kunder i hela Sverige.

mikael.hake@jakobiab.se

Telefon: 070-646 48 71

Rulla till toppen