Om företaget

Jakobi Sustainability AB

Företaget grundades år 2014 med syftet att arbeta med kunder som vill bidra till en hållbar utveckling, vilket för oss bland annat innebär fungerande ekosystem och ett sunt samspel mellan människor. Målet är att Jakobi ska ligga i framkant i arbetet med miljösäkring av exploateringsprojekt samt att skapa hållbar utveckling. För att våra medarbetare ständigt ska vara bland de bästa lägger vi stor vikt vid en mycket bra arbetsmiljö och företagskultur. Det innebär att vi anser att alla människor har lika värde och att vi behandlar alla människor därefter. Vi arbetar för att främja långsiktiga och goda relationer. Vi strävar ständigt efter att förbättra företagets rutiner och arbetsmetoder ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Med vänlig hälsning
Marie Jakobi, grundare och VD

IMG_1074_port i glassvikAffärsidé

Jakobi Sustainability AB erbjuder konsulttjänster som ger hållbara samhällsutvecklingsprojekt. Vi arbetar med kunder som är måna om att deras verksamhet ska bidra till hållbar utveckling.

Vi fokuserar vår verksamhet på miljöfrågor som leder till hållbar utveckling, just nu främst miljösäkring av exploateringsprojekt samt naturinventeringar och naturmiljöfrågor. Tjänsteutbudet kommer att växa i takt med att antalet medarbetare ökar.

Verksamhetspolicy

För att leva upp till vår mission och affärsidé har vi tagit fram en verksamhetspolicy som skall genomsyra hela vår verksamhet. Företagets miljö- och kvalitetspolicies är integrerade i verksamhetspolicyn, då vi har ett integrerat kvalitets- och miljösystem.

  1. Vi arbetar med konsultuppdrag som bidrar till att infria samhällets vision om ett hållbart samhälle och en hållbar planet (ekologiskt, ekonomiskt och socialt).
  2. Som utgångspunkt för vårt miljöarbete ligger de lagar och krav som berör vår och kundernas verksamhet. Vi följer med i den nyaste forskningen inom miljö- och hållbarhetsfrågor och anpassar vårt miljö- och hållbarhetsarbete med hänsyn till nya fakta inom området.
  3. Vi minimerar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller transporter, lokaler och de produkter vi köper in eller använder.
  4. Vi minimerar avfall genom återanvändning eller återvinning i så hög grad som möjligt.
  5. Vårt kvalitetsarbete syftar till att vi ska leverera våra konsultuppdrag till överenskommen tid och kvalitet. Det gör vi genom ett strukturerat, dokumenterat och systematiskt arbetssätt.
  6. Vi strävar, i uppdrag och i egen verksamhet, efter att hitta de mest optimala lösningarna ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
  7. Vi anser att alla människor har lika värde och strävar efter att behandla alla människor som vi möter därefter. Vi håller oss informerade om forskning och samhällsdebatten kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
  8. Vi ser regelbundet över företagets beslutsprocesser för att dessa ska resultera i jämställdhet och jämlikhet, ambitionen är att arbeta enligt det sociala hållbarhetssystemet ISO 26 000. Det är inte möjligt att certifiera sig enligt detta system. Vi följer lagar och förordningar gällande arbetsmiljö.
  9. Vi strävar ständigt efter att förbättra företagets rutiner och arbetsmetoder ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
  10. Ambitionen är att följa kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001, och vårt mål är att bli certifierade enligt dessa internationella standarder.