Miljökonsekvensbeskrivningar

När ett exploateringsprojekt ger upphov till betydande miljöpåverkan, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt Miljöbalken. Vi har nitton års erfarenhet av MKB för infrastruktur, kommunal planering, vindkraft och hamnar och utmanar gärna oss själva inom nya områden. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera behovet för just ditt projekt!

Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund som ger ett lyckat projekt som du kan vara stolt över. Därför sätter vi ihop det mest lämpade teamet för varje enskilt projekt och kompletterar vid behov med  handplockade konsulter ur vårt gedigna nätverk.

Kontaktpersoner:

Marie Jakobi, tel 070-345 26 09, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Exempel på genomförda projekt med MKB (ör underlagsmaterial till MKB se Naturinventeringar):

 • MKB för tillståndsansökan för bro och tunnel i Gamlestaden i Göteborg stad inkl samrådshandling. Uppdraget omfattar en översiktlig MKB samt fyra efterkommande MKB eller PM för detaljplane-MKB. Huvudfråga är påverkan på Natura 2000-området Säveån och Säveålaxen. Projektet kommer som tillåtlighetsprövning hos regeringen genom mark- och miljödomstolen. Påbörjat under hösten 2014 och pågående under 2-4 år. 2014-2016
 • Miljösamordning samt upprättande av MKB och samrådshandlingar för GC-väg i Kungälvs kommun innefattande bland annat påverkan på riksintressen, natura 2000-områden, vattendrag och anmälan om tillstånd för vattenverksamhet och dispens från biotopskydd och strandskydd. Pågående. 2014-2016
 • Miljösamordning samt upprättande av MKB och samrådshandlingar för två GC-vägar genom Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kommuner (Kattegattleden). Innefattar bland annat dispensansökan för Natura 2000 och naturreservat, artskyddsförordningen, påverkan på riksintresse naturmiljö och friluftsliv, anmälan om vattenverksamhet, påverkan på vattenskyddsområde, dispens biotopskydd och strandskydd, trafiksäkerhetsfrågor, olyckor med farligt gods, miljökvalitetsnormer, passage för utter. Beställare: Trafikverket.  I samarbete med EQC 2014-2016
 • MKB för etablering av bostadsområdet Kvarnhöjden, Stenungsunds kommun. Innefattar bland annat påverkan på Natura 2000-område, riksintresse kulturmiljö, trafiksäkerhetsfrågor, påverkan på grodor (artskyddsförordningen), olyckor med farligt gods, miljökvalitetsnormer och vattenskydd, särskilt utpekade naturmiljöer klass I. Pågående. 2014-2016
 • MKB för etablering av småindustriområde och shoppingcentra, Jörlanda Berg 1:60, Stenungsunds kommun. Innefattar bland annat påverkan på grodor (artskyddsförordningen), särskilt utpekade naturmiljöer, kulturmiljöer och vattenskydd. Pågående. 2014-2016
 • MKB och miljösamordning för E20 Tollered-Ingared, Lerums och Alingsås kommuner (Vägplan och förfrågningsunderlag). Miljöansvarig och ansvarig för MKB. Innefattar bland annat påverkan på Natura 2000, anmälan om vattenverksamhet, strandskydd, dispensansökan för generellt biotopskydd, artskyddsförordningen (grodor och växter), trafiksäkerhetsfrågor, risker i samband med olyckor med farligt gods för vattenmiljöer och boende, miljökvalitetsnormer, bullerskyddsåtgärder och vattenskydd, rödlistade arter. Uppdragsgivare EQC/Trafikverket. 2013-2016
 • MKB för Snipåsvägen, Lerums och Alingsås kommuner. Miljöansvarig och ansvarig för MKB. Innefattar bland annat anmälan om vattenskydd, biotopskyddade områden, kulturmiljöer, trafiksäkerhetsfrågor, risk för olyckor med farligt gods, miljökvalitetsnormer och vattenskydd. Uppdragsgivare EQC/Trafikverket (Svante Jildenhed). 2013-2014
 • MKB för detaljplan för bensinstation och mötesplats i Saltkällan i Munkedals kommun. Innefattade bland annat bedömning av påverkan på Natura 2000 och Örekilsälven, särskilt utpekade naturmiljöer, risker för olyckor längs med E6, risker med farligt gods och uppställning av lastbilar, risker kopplade till Bohusbanan, skredrisker, sättningsrisker, miljökvalitetsnormer, risker med uppförande av bensinstation, restaurang och lekplats. Uppdragsgivare Radar arkitektur och planering AB (Tobias Noborn). Uppdragsledare, 2011-2012.
 • MKB för Fastarpsvägen i Tvååker i Varbergs kommun. Uppdragsgivare ÅF, Trafikverket och Varbergs kommun. 2011
 • MKB för om byggnad av cirkulationsplats i korsning för väg 161/162. Uppdragsgivare ÅF och Trafikverket.
 • SMB för riksintressen naturvård för Naturvårdsverket, projektledning och skribent. 2011
 • Samordning av det europeiska nätverket IENE (Infra Eco Network Europe) på uppdrag av Trafikverket och SLU. Innefattar anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops, medlemsadministration och styrelsearbete. 20% arbetstid t o m 2012.
 • MKB för detaljplan vid Almön i Stenungsunds kommun. Uppdragsgivare Radar arkitektur och planering AB. Uppdragsledare. 2012
 • MKB för tillståndsansökan enligt Miljöbalken för vindkraftspark för Gothia Vind. Utredare samt uppdragsledare, 2009-2011
 • Internationell litteraturstudie av hur ljus påverkar djur och växter samt föredrag för att presentera resultatet. Radiointervju i vetenskapsradion. Uppdragsgivare Trafikverket. 2010-2011
 • MKB för Björnö marina i Norrköpings kommun. 2010
 • Utredning om förekomst av större vattensalamander vid Arendal. Projektledare, fältarbete, analys och rapport. Göteborgs kommun för tillståndssökanden Sweroc AB. 2010
  • MKB för belysning av motionsspår i naturreservatet och Natura 2000-området Kyrksjölöten för Trafikkontoret Stockholm stad (arbetsplaneskede). Projektledare, MKB-utredare. 2010
  • Utredning av nyttan med faunapassager i Gömmarebäcken, Masmolänken. Utredare. Vägverket genom Tyréns, 2009-2010.
  • Granskning av ett flertal MKB-projekt för vindkraft och infrastruktur. Utfört vid Calluna AB, 2010 av Marie Jakobi.
  • MKB (strategisk miljöbedömning) av nationell infrastrukturplan (åtgärdsplaneringen) med fokus på konsekvensbedömning av barriäreffekter och fragmentering. Beställare Vägverket och Banverket. Vid Calluna, 2009
  • MKB för nybyggnation av bostadshus i Ollondalen, Åsvikelandets naturreservat. Fastighet Åsvik 1:62, Valdemarksviks kommun. Granskning och slutlig redigering. Vid Calluna, 2009
  • Vindkraftsplan för Vetlanda kommun, projektledare. Vid Calluna, 2009
  • MKB för Vetlanda kommuns vindkraftsplan, projektledare och utredare. Vetlanda kommun, 2009.
  • MKB för rondell i Landeryd utanför Linköping, granskning. Linköpings kommun/VAP. Vid Calluna, 2009
  • MKB för tre busshållplatser i Stockholm, projektledare. Beställare Vägverket genom VAP, 2009.
  • MKB för industrispår till Norvik (från förstudie till arbetsplan). Handläggare naturmiljö. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
  • Granskning av MKB för väg E23 genom Helsingborg. Beställare Vägverket. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
   EDD för uppköp av ett nordiskt bensinstationsföretag. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
  • Väg 40, länsgränsen mot F-län-Haga. Medverkan i MKB-arbetet avseende vilt- och ekologifrågor i vägutredning genom ett mycket miljökänsligt avsnitt. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Väg E6 Geddeknippeln-Kallsås. Handläggare för MKB naturmiljö för arbetsplan samt granskat bygghandling. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Väg E6 Kallsås-Saltkällan. Handläggare naturmiljö för MKB för arbetsplan (arbetet avslutades av Naturcentrum p g a föräldraledighet). Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Väg 133. Vattenskyddsåtgärder i Linderås. MKB för arbetsplan. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Väg E6 Tanumshede-Lugnet. Medverkan avseende natur- och vattenfrågor i MKB för arbetsplan. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för restaurering av kalkstensbrott till fågelsjö i Skövde. Uppdragsgivare Skövde kommun. Projektledare och handläggare. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för bensinstation i Torslanda inför tillståndsansökan. Uppdragsgivare Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Konsekvensbeskrivning för Barnens lantgård i Slottskogen (omfattade en jämförelse mellan miljö, bygg- och personalkostnader för tre olika alternativ. Projektledare och handläggare. Uppdragsgivare Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Nolhagaleden i Skövde. MKB för arbetsplan. MKB-utredare. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för väg 33 Jönköping-Västervik och korsning med väg 706 vid Pelarne. MKB-utredare. Beställare kommunen. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för utbyggnad av Lisebergs camping (programförslag inför detaljplan). Projektledare och MKB-utredare. Beställare Liseberg. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för vattenskyddsåtgärder för fyra åar som korsar E5 vid Gränna. Handläggare för MKB för arbetsplan. Beställare Vägverket. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • MKB för Vattenskyddsåtgärder på två ställen längs väg 33. Handläggare för 2 MKB samt skrivit tekniska beskrivningar. Beställare Vägverket. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Miljöuppföljningsprogram för väg E20, Floda-Nääs. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007. Vid Ramböll Sverige AB, 1999-2007
  • Totalt 11 månaders erfarenhet från byggentreprenader från olika sommararbeten: pinnpojke på ett vägprojekt (Skanska 1986), husbygge (Skanska 1987), utsättningshjälp på förstärkningsentreprenad för järnväg (Grundblocket 1995), kalkylbiträde samt utsättningshjälp för olika vägprojekt (Grundblocket 1996), och diverse arbeten för fastighetsbolag (Västblocket 89-93), vilket jag har god nytta av i mitt arbete med infrastrukturplanering.
 • Handböcker för utformning av viltpassager och utveckling av metoder för ökad hänsyn till naturfrågor MKB i infrastrukturplanering (19 års erfarenhet)
  • Upprättande av Life-ansökan för nätverket IENE (handläggare). 2013.
  • Framtagande av Temablad SKAPA till Trafikverket, titel ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar”. 2013.
  • Skrivit broschyren ”Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar”. Trafikverket rapport 2011:259. 2011-2012
  • Samordnare för nätverket IENE (Infra Eco Network Europe)  2011-2013. Informationsspridning, intern kommunikation, uppdatering av websida.
  • Anordnat seminarium om hur man kan förena naturvård med samhällsplanering. Callunas vårmingel mars 2012
  • Broschyr om hur man bör utforma ekodukter och viltbroar, målgrupp projektledare i region Stockholm. Uppdragsgivare Trafikverket, vid Calluna 2011-2012.
  • Vision för Lerums kommun som hållbar kommun år 2050. Uppdragsgivare Radar arkitektur och planering AB. Vid Calluna AB 2010.
  • Utredning av förekomst och fragmenteringseffekter på större vattensalamander inför anläggande av bergtäkt på Hisingen, Göteborgs kommun. Sweroc AB. Vi Calluna 2009.
  • Framtagande av standardiserad metod för naturinventeringar för exploateringsprojekt. Projektledare i inledningsfasen. Anordnat seminarium i februari 2010 samt deltagit i de inledande arbetet med metodbeskrivning av metod för naturinventeringar (VVMB 125). Vid Calluna 2009-2010. Beställare Vägverket.
  • Standardisering av naturvärdesinventeringar (NVI). Projektledare för förstudie genom SIS försorg. 2010-2011
  • Fågelutredning för MKB för tillståndsansökan för Malmö airport, vid Calluna 2009.
  • Utredning av åtgärder för att förbättra Banverkets vegetationsbekämpning (underlagsmaterial för ny strategi om vegetationsbekämpning). Banverket. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
  • Två handledningar med rekommenderat arbetssätt för att ta fram projektmål och driftområdesmål för natur- och kulturmiljö i MKB och vägplanering. VV Publ 2009:51 beskriver arbete med projektmål och analys av landskapet för MKB i alla skeden och den andra publikationen för drift och underhåll för väg. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
  • Föredrag med titeln ”Att skapa förändring i ett trögrörligt planeringssystem” tillsammans med Karolina Isaksson från KTH, vid Includes konferens ”Vägar till mångfald”, Uppsala ht 2008. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009
  • Projektledare och skribent för handboken Vilda djur och infrastruktur på uppdrag av Vägverket. Utfördes på Ramböll Sverige AB, 2004-2005
  • Samordnare av det europeiska nätverket IENE (Infra Eco Network Europe) på uppdrag av Vägverket. . 20% arbetstid under 1,5 år 1999-2000, påbörjades på Vägverket och avslutades under min tid på Ramböll Sverige AB, 1999-2000
  • Deltog i utredning och utformning av viltbron vid Geddeknippeln norr om Uddevalla när jag arbetade på Vägverket. Ramböll Sverige AB, 1997-1999
  • Specialiststöd på Trafikverket (tillfälligt anställd). Arbetade med artrika vägkanter på Vägverket, digitaliserade inventeringarna till en GIS-databas, tog fram en plansch som illustrerade olika typer av vägkanter, riktad till dem som arbetade med drift, informerade journalister och deltog i möten med driftfolk om metoder för slåtter av vägkanterna och omhändertagande av slåtteravfall. Deltog även i miljörevisioner av driftområden. Ramböll Sverige AB, 1997-1999
  • Examensarbete om Rödlistade arter i Göteborgs kommun, omfattade en sammanställning av fyndplatser för rödlistade arter samt en teoridel om problematiken kring biologisk mångfald. Stadsmuseet i Göteborg. 1997
  • Miljökontrollprogram och miljöuppföljning i infrastrukturprojekt (19 års erfarenhet)
  • Kontrollprogram för fornlämningar för Västlänken, i samarbete med ÅF och Arkeologerna. Projektledare och skribent. Cirka 320 timmar. Beställare ÅF/Trafikverket. 2015-2016
  • Kontrollprogram för byggnader för Västlänken, i samarbete med ÅF. Handledning för medarbetare. Cirka 40 timmar. Beställare ÅF/Trafikverket. 2015-2016
  • Miljöuppföljningsprogram för GC-väg längs väg 610 Steninge och Stensjö i Halmstads och Falkenbergs kommuner samt längs väg 735 (Stranninge-Morup) i Falkenbergs kommun. Cirka 20 timmar. Beställare EQC/Trafikverket. 2015-2016
  • Kontroll- och miljöuppföljningsprogram för Snipåsvägen i Lerums och Alingsås kommuner. Cirka 15 timmar. Beställare EQC/Trafikverket.
  • Miljöuppföljning för Södra länken, specialiststöd till Mova Hebert som deltog i arbetet för Calluna. Cirka 16 timmar. Beställare Trafikverket. 2011
  • Utredning av behovet av viltpassage vid Masmolänken. Tyréns/Trafikverket. 2009-2010
  • Dubbelspår gnom Södertälje. Sammanställning av avsnittet Miljösäkring i bygghandlingsskedet. Vid Atkins Sverige AB, 1997-1999
  • Väg E20, Floda-Lilla Nääs. Framtagande av miljöuppföljningsprogram och handläggare för miljöuppföljning i samband med byggskedet. Vid Ramböll Sverige AB, 2000-2001
  • Väg E6, Håby trafikplats. Handläggare för miljöuppföljningsprogram samt deltagit i referensgruppen för uppföljning. Vägverket, Kenneth Bryntesson.
  • Framtagande av miljöuppföljningsprogram för väg E6 Saltkällan-Håby. Beställare Vägverket. 2002
  • Granskning av utkast till Vägverkets handbok om miljöuppföljning av vägprojekt (på uppdrag av Vägverket, Inga-Maj Eriksson) 2002