Kontrollprogram

Vid genomförande av ett byggprojekt ska ofta ett miljökontroll- och uppföljningsprogram upprättas. Miljökontroll är ofta en del av byggprojektets sedvanliga kontroll för att kontrollera att byggprojektet inte ger större miljöpåverkan än vad som ingår i tillståndet eller utlovats i miljökonskvensbeskrivningen. Miljöuppföljning har ofta ett större syfte att bidra till erfarenhetsåterföring till framtida liknande projekt och kan innefatta uppföljning under flera år efter avslutat byggprojekt.

Vi har lång erfarenhet av att upprätta miljökontroll- och uppföljningsprogram för infrastrukturprojekt och de frågor som kan komma upp vid dessa, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader, ytvatten, skyddsvärda träd och annan skyddsvärd natur. Vi har även stor erfarenhet av att genomförande av kontrollprogram och samordning av referensgrupper. Vi har egna utbildade vattenprovtagare för recipienter utbildade enligt SNFS 1990:11, MS:29, se Miljöövervakning och provtagning.

Kontaktperson: Marie Jakobi, tel 070-345 26 09, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund som ger ett lyckat projekt som du kan vara stolt över. Därför sätter vi ihop det mest lämpade teamet för varje enskilt projekt och kompletterar vid behov med  handplockade konsulter ur vårt gedigna nätverk.

Referensprojekt:

Teknikansvarig för upprättande av kontrollprogram kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för Västlänken. Beställare: ÅF genom Trafikverket. 2015-2016, pågående. Cirka 1700 timmar. Utfört av Adam Ekberg.

Upprättande av PM behov av förundersökningar samt kontrollprogram för fornlämningar för Västlänken. Beställare: ÅF genom Trafikverket. 2015-2016, pågående. Cirka 500 timmar. Projektledare Marie Jakobi i samarbete med Arkeologerna.

Miljöuppföljningsprogram för GC-väg längs väg 610 Steninge och Stensjö i Halmstads och Falkenbergs kommuner samt längs väg 735 (Stranninge-Morup) i Falkenbergs kommun. Cirka 20 timmar. 2015. Beställare EQC/Trafikverket.

Kontroll- och miljöuppföljningsprogram för Snipåsvägen i Lerums och Alingsås kommuner. Cirka 15 timmar. Beställare EQC/Trafikverket. 2014.

Miljöuppföljning för Södra länken, 2011. Cirka 16 timmar. Beställare Trafikverket. Utfört vid Calluna AB  av Marie Jakobi.

Utredning av behovet av viltpassage vid Masmolänken. Beställare Tyréns/Trafikverket. 2009-2010. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Dubbelspår genom Södertälje. Sammanställning av avsnittet Miljösäkring i bygghandlingsskedet. 1997-1999. Utfört vid Atkins Sverige AB.

Väg E20, Floda-Lilla Nääs. Framtagande av miljöuppföljningsprogram och handläggare för miljöuppföljning i samband med byggskedet. 2000-2001. Utfört vid Ramböll Sverige AB av Marie Jakobi.

Väg E6, Håby trafikplats. Handläggare för miljöuppföljningsprogram samt deltagit i referensgruppen för uppföljning. Vägverket, Kenneth Bryntesson. 2004. Utfört vid Ramböll Sverige AB av Marie Jakobi.

Framtagande av miljöuppföljningsprogram för väg E6 Saltkällan-Håby. Beställare Vägverket. 2002. Utfört vid Ramböll Sverige AB av Marie Jakobi.

Granskning av utkast till Vägverkets handbok om miljöuppföljning av vägprojekt (på uppdrag av Vägverket, Inga-Maj Eriksson). 2002. Utfört vid Atkins Sverige AB av Marie Jakobi.