Handledningar och nätverk

Spridning av den senaste kunskapen från forsknings- och utveckling till yrkesverksamma inom att göra mål utsidasamhällsbyggnadssektorn, samt att lägga fast mål för kommande samhällsbyggnadsprojekt är viktiga faktorer för framtida framgångsrika projekt.

Vi har producerat flera handledningar för utveckling av miljöfrågor i transportinfrastrukturen och utför gärna ytterligare sådana uppdrag. Exempel på uppdrag som vi har utfört tidigare är Vilda djur och infrastruktur – en handbokvilda djur och infrastruktur för åtgärder och Att göra mål!

Referensuppdrag:

Framtagande av Temablad SKAPA till Trafikverket, titel ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar”, 2012. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Skrivit broschyren ”Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar”. Broschyr om hur man bör utforma ekodukter och viltbroar, målgrupp projektledare i region Stockholm. Trafikverket rapport 2011:259. 2011.  Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Samordnare för nätverket IENE (Infra Eco Network Europe) 1999-2000 samt 2011-2013. Informationsspridning, intern kommunikation, uppdatering av websida. Utfört vid Vägverket, Ramböll Sverige AB samt Calluna AB av Marie Jakobi.

Projektledare för inledande arbete inför standardiserad metod för naturinventeringar för exploateringsprojekt. Projektledare. Anordnat seminarium i februari 2010 samt tagit fram metodbeskrivning av metod för naturinventeringar (VVMB 125). 2009-2010. Beställare Vägverket. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Standardisering av naturvärdesinventeringar (NVI). Projektledare för Callunas del vid förstudie genom SIS försorg. 2010-2011. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Framtagande av två handledningar med rekommenderat arbetssätt för att ta fram projektmål och driftområdesmål för natur- och kulturmiljö i MKB och vägplanering. VV Publ 2009:51 beskriver arbete med projektmål och analys av landskapet för MKB i alla skeden och den andra publikationen för drift och underhåll för väg. Utfört vid Atkins Sverige AB av Marie Jakobi.

Projektledare och skribent för handboken Vilda djur och infrastruktur på uppdrag av Vägverket. Utfördes på Ramböll Sverige AB. 2004-2005. Utfört vid Ramböll Sverige AB av Marie Jakobi.