Naturmiljöer

Den biologiska mångfalden minskar och allt fler arter hotas av utrotning. Genom att ta fram kunskap om naturmiljöerna tidigt i ett projekt ökar möjligheterna att vidta kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Våra tjänster inom naturmiljö

Kulturmiljöer

Kulturmiljöer är miljöer som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Genom att tidigt skaffa sig kännedom om kulturmiljöer i ett samhällsutvecklingsprojekt ökar möjligheterna att bevara samband och strukturer till kommande generationer.

Våra tjänster inom kulturmiljö

Miljösäkring

Miljökonsekvensbeskrivning, grönstrukturplaner, byggledning miljö och utformning av viltpassager bidrar till att miljösäkra samhällsutvecklingsprojekt. Genom att tänka efter före och skapa strukturer för miljösäkring kan bästa möjliga samhällsutvecklingsprojekt uppnås till minsta möjliga kostnad.

Våra tjänster inom miljösäkring