Naturmiljöer

Den biologiska mångfalden minskar och allt fler arter hotas av utrotning. Genom att ta fram kunskap om naturmiljöerna tidigt i ett projekt ökar möjligheterna att vidta kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Våra tjänster inom naturmiljö

MKB

En MKB behöver utföras när ett exploateringsprojekt medför betydande miljöpåverkan. Vi utför MKB för infrastruktur, tillstånd och kommunal planering. Ofta behöver MKB kompletteras med flera underlagsutredningar inom olika fackområden.

Våra tjänster inom MKB

Miljösäkring

Miljökonsekvensbeskrivningar för tillstånd, infrastruktur och kommunal planering, grönstrukturplaner och utformning av viltpassager bidrar till att miljösäkra samhällsutvecklingsprojekt. Genom att tänka efter före och skapa strukturer för miljösäkring kan bästa möjliga samhällsutvecklingsprojekt uppnås till minsta möjliga kostnad.

Våra tjänster inom miljösäkring